www.hranostaj.cz
Česká přísloví vědecky
100%1 hodnocení
Potřeby: soupis přísloví
Počet hráčů: od 1 do 99
Věk hráčů: Mladší dětiStarší děti
Délka hry: Neurčitelná
Náročnost přípravy: Bez přípravy
Prostředí: Nezávislé na prostředí
Charakter hry: SlovníNa inteligenci / paměť
známá přísloví jinak
Autor nebo zdroj: středisko Louny, archiv, zssirotkova.cz


Při poklesu produktivity práce na nulu se projeví nedostatek kruhového pečiva, působícího na obezitu obyvatelstva
(Bez práce nejsou koláče)

Náraz akustických vln, šířících se ze zdrojů v lidském hrdle, se odráží od bariéry stromů a síla i kvalita zpětné vlny je adekvátní původním vstupnímu impulsu.
(Jak se do lesa volí, tak se z lesa ozývá)

Chemická sloučenina vodíku s kyslíkem, jež produkuje minimum akustických vln, působí erozi na vrstvy hornin, uložených podél její trajektorie.
(Tichá voda břehy mele.)

Vzdálenost bodu A, (což je místo, kde ukončí malvice svou dráhu hnaná gravitační silou) od bodu B (což je místo ležící svisle pod místem započetí její dráhy) se blíží k nule.
(Jablko nepadá daleko od stromu.)

Přebytek šelem z čeledi Canidae přivodí exitus hlodavce z čeledi Leporidae.
(Mnoho psů - zajícova smrt.)

Více než jednou, ale méně než třikráte, určí velikost fyzikální či chemické veličiny, a méně než dvakráte, ale více než nulakrát použij způsobu obrábění, jímž se části celku od sebe oddělují.
(Dvakrát měř, jednou řež.)

Subjekt A, jenž vyvíjí úsilí o vytvoření svislého či úklonného zemního díla a determinujícího subjekt B, sám opíše dráhu ve zmíněném díle ústící.
(Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.)

Kdo odolává pokušení nepodlehnout touze nechat dřímat vlastní energii, bývá obklopen chlorofylem.
(Komu se nelení, tomu se zelení.)

Ztráta prostorového vnímání není na závadu suverenitě nad osobami touto ztrátou ještě více postiženými.
(Jednooký mezi slepými králem.)

8. Číslo, jímž můžeš vyjádřit svou lingvistickou potenci, se rovná číslu, jímž znásobuješ své vlastní ego.
(Kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem.)

9. Na místě, nacházejícím se v bezprostřední blízkosti zařízení sloužícího k instalaci světelného zdroje, dopadá minimální počet paprsků ze zdroje se šířících.
(Pod svícnem bývá tma.)

10. Vodomilní obratlovci nepatrných rozměrů nejsou ničím jiným, než vodomilnými obratlovci.
(Malé ryby - taky ryby.)

Pohybuje-li se hladina rtuti v měrné kapiláře směrem ke středu Země v měsíci našeho osvobození sovětskou armádou, lze očekávat, že nás restaurační podnik přesídlí do stodoly.
(Studený máj v stodole ráj.)

Při nadměrném zvyšování pohybu dolních končetin ve značném časovém rozpětí za účelem dosažení naplnění sloučeninou vodíku a kyslíku křivule s držadlem dojde jednoho dne k uvolnění molekul spojujících tuto křivuli s oním držadlem, čímž se jmenovaný předmět rozdělí na dva segmenty.
(Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.)

Kategorický imperativ nedovoluje libovolnému subjektu likvidovat zdroj infrazáření, který svým bohaviouristickým systémem neatakuje týž subjekt, neboť jeho radiace se chová inertně k tělesné integritě dotyčného subjektu.
(Co tě nepálí, nehas.)

Inhabitanti Kolumbaria, preparování pomocí infračervených paprsků do stavu akceptabilního pro lidský metabolismus nevládnou automatickou mobilitou pro perorální požití.
(Pečení holubi nelítají do huby.)

Spektrální odrazivost všech domestikovaných savců čeledi Felis limituje s klesajícím osvitem k nule.
(Potmě každá kočka černá.)

Počínaje překročením 48. hodiny po zahájení pobytu mimo obvyklý okruh svého životního prostředí generují jak vodomilní obratlovci, tak jedinci druhu Homo sapiens těkavé organické látky, jež jsou čichovým ústrojím specificky detekovány a centrální nervovou soustavou hrubě nepříznivě hodnoceny.
(Ryba i host třetí den smrdí.

Prognózu optimálního okamžiku pro své akce proveď podle modelového vztahu domestikovaného vodního opeřence k plodenství kulturních trav.
(Dočkej času jako husa klasu.)

Striktní dodržování zásad občanského soužití vede k maximální délce pěšího transferu jednotlivce, který se tak chová.
(S poctivostí nejdál dojdeš.)

Občan záměrně poskytující klamné informace současně neoprávněně, což je axioma, převádí do svého vlastnictví majetek spoluobčanů, popřípadě společnosti.
(Kdo lže, ten i krade.)

Přenos informace od jedince s kalorickým deficitem k jedinci s kalorickou potřebou již saturovanou je blokován.
(Sytý hladovému nevěří.)

Při zjištění záměrného transportu části horniny od občana A k občanu B je posledně jmenovaný povinen uskutečnit zpětný přesun po stejné dráze, tedy v opačném směru, k prvně jmenovanému, avšak s použitím žitného pečiva.
(Kdo po tobě kamenem, ty po něm chlebem.)

Podmínkou koexistence jedince druhu Homo sapiens a společenství druhu Canis lupus je sjednocení akustické signální soustavy.
(Kdo chce s vlky žíti, musí s nimi výti.)

U závodu na zpracování obilí, řízených mytologickými bytostmi je poměrně nízká produktivita práce vyvážena naprostou spolehlivostí.
(Boží mlýny melou pomalu, ale jistě.)

Kinetická energie eroticky motivovaného bilaterálního, zpravidla heterosexualního vztahu může být použita k transferu vysokých geologických útvarů.
(Láska hory přenáší.)

Částečná immobilita muskulatury, prýštící z pasivity příslušného cerebroorálního centra vede k souhrnu nepříznivých okolností pro jedince přímo fatálních a zbavených veškerých chloupků a jiného porostu.
(Líná huba - holé neštěstí.)

Verbální komunikace, vedena s temně přitlumeným zabarvením a snížením decibelů na minimum slyšitelnosti, je v přímé korelaci s jednoduchým vyoráváním brambor.
(Co je šeptem, to je s čertem.)
Komentáře
krepsy3: Připíšu své oblíbené: Entropie průchodu sudokopytníka čeledi Camelidae vodicím otvorem kovového hrotu je řádově vyšší, než entropie průchodu jedince rodu Homo sapiens, vyznačujícího se výrazně vyšší životní úrovní ve srovnání s průměrem množiny jedinců sdílejících s ním stejný časoprostor, z tohoto časoprostoru do jiného, charakterizovaného suverenitou hypotetické bytosti částečně definované tzv. náboženstvím. (Spíše projde velbloud uchem jehly, nežli boháč vstoupí do království nebeského)